Skip to main content
La Junta Directiva, per les funcions que té atribuïdes, convoca l’Assemblea General Ordinària del Club Excursionista de Gràcia, pel pròxim 19 de juny de 2024, a les 19h.
Es detalla a continuació la convocatòria, i l’ordre del dia provisional (2).

 

Convocatòria Assemblea General Ordinària del Club Excursionista de Gràcia

 • Dia: 19 de juny de 2024
 • Hora: 19h, en primera i única convocatòria
 • Lloc: seu social del CEG + opció seguiment virtualment (1)

Ordre del dia provisional (2)

 1. Benvinguda
 1. Ratificació de l’actual Junta Directiva del Club Excursionista de Gràcia, sorgida de les eleccions de febrer de 2024.
 1. Sotmetre a aprovació l’Acta de l’Assemblea General Extraordinària, del 31 de gener de 2024.
  VOTACIÓ (1). NOTA: Tan sols es llegirà si es demana algun aclariment.
 1. Sotmetre a aprovació la Memòria d’Activitats de les Seccions i Activitats del 2023.
  VOTACIÓ (1). NOTA: Tan sols es llegirà si es demana algun aclariment o dubtes.
 1. Sotmetre a aprovació el Tancament econòmic de l’exercici 2023.
  PRESENTACIÓ i ACLARIMENTS (Junta anterior i Comissió Gestora), i VOTACIÓ (1)
 1. Ratificació dels canvis a Seccions i Grups:
 • 6.1. Baixa de la Secció de CANTAIRES
 • 6.2. Alta de la Secció de FAMÍLIES
 • 6.3. Creació del Grup d’INCLUSIÓ
 • 6.4. Creació del Grup del RACÓ DELS ANYS
  VOTACIÓ (1)
 1. Presentació dels objectius de la Junta Directiva.
  INFORMATIU
 1. Sotmetre a aprovació el Pressupost per l’exercici 2024.
  PRESENTACIÓ i ACLARIMENTS (Junta actual), i VOTACIÓ (1)
 1. Propostes de modificació del Reglament de Règim Intern
  PRESENTACIÓ, ACLARIMENTS i VOTACIÓ (1)
 1. Reforma de la seu social del CEG
  INFORMATIU i DEBAT.
 1. Precs i preguntes
 1. Tancament

 

(1) No s’acceptarà el vot telemàtic, ja que actualment el Club Excursionista de Gràcia no disposa d’un sistema que garanteixi la confidencialitat, la integritat i no manipulació dels vots.  

(2) Estatuts, art. 23.3: “Fins cinc dies hàbils abans de la celebració de l’Assemblea, es podran presentar propostes, autoritzades almenys amb la signatura de 25 socis, o d’un 10% dels socis si aquest nombre fos inferior, per ser debatudes i, si s’escau, aprovades per l’Assemblea.”  

Estatuts, art. 21.2: “Integren l’Assemblea General tots els socis i sòcies de ple dret que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria. A cada membre li correspon un vot i la votació haurà de fer-se de forma presencial.” 

Estatuts, art. 21.3: “No es podrà delegar el vot a les assemblees generals…”